Instruments / bows by the maker Gustav Adolf Prager

1
1